top of page

Gizlilik ve KVKK Koşulları

Bu politika Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tedarikçi, danışman, iç müşteri (Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.ve İştirakleri), fiziksel ziyaretçi ile web sitesi (www.basistek.com) kullanıcıları gibi kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

BASISTEK 1920x1080 LC_edited_edited.png

Tanımlar
 

Bu politika kapsamında; Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. : Sitenin sahibi olan Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’yi,

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,
Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

 

Site: www.basistek.com adresinde yer alan web sitesini,

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

 

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

1. Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin;

Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),

Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,

Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

Kişisel verileri saklama sürelerini,

İlgili Kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., kişisel verileri web sitesi, ilgili şirket, ilgili kişinin kendisi, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunununda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

b. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci) kişisel verileri işlenebilmektedir.

 

İç müşteri (Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. İştirakleri)

Çevrimiçi Ziyaretçi

Fiziksel ziyaretçi

Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı(Dış kaynak personeli) veya Yetkilisi

Danışman

c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

1. İç müşteri (Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. İştirakleri)

•          Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı

•          İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon

•          Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

•          İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri

•          Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri

2. Çevrimiçi Ziyaretçi

•          İşlem Güvenliği Bilgisi: Cep telefonu, parola bilgileri

•          Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

•          Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

3. Fiziksel Ziyaretçi

•          Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı,

•          İşlem Bilgisi: Ziyaret tarihi ve saati

4. Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı (Dış Kaynak Personeli) veya Yetkilisi

•          Ad soyadı

•          İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon

5. Danışman

•          Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı,

•          İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi

•          Mesleki Deneyim ve Tecrübe Bilgisi: Eğitim Durumu, Sertifika

d. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından:

Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,

Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,

Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili

bilgilendirme yapılması,

Süreç yönetiminin iyileştirilmesi,

İç müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

İç müşteri iletişiminin sağlanması ve sunulan hizmet doğrultusunda destek verilmesi

İstatistiksel değerlendirmeler yapılması,

Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Üniversite iş birliğinin sağlanması, Ortak projeler kapsamında destek alınması,

ARGE merkezi sürdürülebilirliğinin sağlanması,

ARGE sürdürülebilirliği amacıyla gerekli bildirimlerin yapılması,

Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,

Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. faaliyetlerinin, Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

ve bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

e. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Basistek Bilgi Teknolojileri San.ve Tic. A.Ş., kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

Kişisel verilerin alındığı web sitelerini SSL ile korur,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.

Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

Basistek Bilgi Teknolojileri San.ve Tic. A.Ş.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen platformlara veya Basistek Bilgi Teknolojileri sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Basistek Bilgi Teknolojileri bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. çevrimiçi ve fiziksel ziyaretçilere ilişkin kişisel verileri mevzuat gereği saklamakta ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir. Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler, temin edilen mal, ürün veya hizmete ilişkin olarak Basistek Bilgi Teknolojileri bünyesindeki şirketler ve iştirakleri ile ve ayrıca ilgili kamu kuruluşları ile paylaşabilmektedir. Basistek Bilgi Teknolojileri bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için www.basistek.com adresinden bilgi edinebilirsiniz.

 

ARGE sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla TÜBİTAK ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.

 

Basistek Bilgi Teknolojileri San.ve Tic. A.Ş., raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ile KVKK’ya uygun olarak veri paylaşımı yapmaktadır.

 

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

g. Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

Basistek Bilgi Teknolojileri, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder.

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

h. İlgili Kişilerin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Basistek Bilgi Teknolojileri tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişinin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları Web Sitesi üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri hello@Basistek.team adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.'nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

3. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikasının yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Başvuru Formu

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. www.basistek.com sayfamızda açıklanmaktadır.

 

Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, sitemizde yaptığınız ziyaretlerdeki tercihleriniz takip edilerek, size daha iyi bir internet deneyimi yaşatmak amaçlanmaktadır. Örneğin; cookie'ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

Basistek Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler sayfanın en altındaki tabloda yer almaktadır.

Sayın Kullanıcı, Basistek Bilgi Teknolojileri San.ve Tic. A.Ş.’ye ait www.basistek.com web sitesine hoş geldiniz.“Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası” siz değerli kullanıcılarımıza web sitemizde yer alan bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Aşağıdaki tanımlar Basistek Bilgi Teknolojileri San.ve Tic. A.Ş.’ye ait www.basistek.com sitesinin kullanımı için önemlidir.

Buna göre;

Kullanıcı/Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Site: www.basistek.com adresinde yer alan web sitesini,

FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

5651 sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu,

6698 sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, ifade eder.

BASISTEK 1920x1080 LC_edited_edited.png
bottom of page